Prolific Methodist Hymn Writers

Prolific Methodist Hymn Writers - Rev. E.J. Mqoboli ‘s hymns include:

Hymn 19 – Ubukhulu bakho Thixo:

Ubukhulu baKho Thixo;

Buya bonwa lizwe lonke;

Ubulumbo bakho Thixo,

Buyaziwa ziinto zonke.

 

Hymn 35 – Umntu uyini na Nkosi

Hymn 101 – Siphe ubungqina Nkosi

Hymn 147 – Buyani buyani

Hymn 175 – Ndiza ndingento yalutho

Hymn 292 – Nkosi sibulela kuWe

            Nkosi sibulela kuWe

                Ngentobeko yetho yonke;

                Ngenxa yale Sakramente

Ebubomi baKho bonke.

 

 Hymn 318 – Silapha thina bafazi

 Hymn 337 – Ndisondela kuWe

 Hymn 363 – Sikelela isithebe

 Hymn 382 – Phulaphula isithonga

 Hymn 389 – Sondelani bantu nonke

 Hymn 393 – Nkosi enenceba

Prolific Methodist Hymn Writers - Rev. W Jijana’s hymns include:

 218 – Ndingenal’uthando                                 

 226 – Akukho kugwetywa;

 258 – Jerusalem, ikhaya lam

Jerusalem ikhaya lam

Endilithandayo

Wofezwa nin’umzamo wam?

Ze ndiphumhle kuwe.

 

Ndiya kulangazelela;

Jerusalem entsha;

Imizamo yam yophela

Ndakufika kuwe. Amen

 

 309 – Nika abakhonzi bakho

 314 – Yilwani imfazwe

Yilwani imfazwe!

Idabi lokholo.

Xhobani zonk’ izixhobo

Zomkhosi kaThixo!

 400 – Andikuzincholisa;

 401 – Iziqhamo zotywala)